Oferta educațională 2023-2024

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Profil: SERVICII – Domeniul de bază: ECONOMIC
Specializare: Tehnician în activităţi economice

Forme de învăţământ:

Învăţământ de zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă

 • clasa a IX-a ZI – 1 clasă – 28 de locuri
 • clasa a IX-a FR – 1 clasă – 28 de locuri

Liceul PROFESIA, la PROFILUL ECONOMIC/SERVICII, asigură atât pregătirea de bază comună tututor liceelor, indiferent de profil, cât şi pregătirea specifică profilului economic – acesta permite dobândirea de competenţe economice de nivel mediu, extrem de utile în contextul unei pieţe a muncii în care cultura economică este indispensabilă în majoritatea domeniilor de activitate. Liceul PROFESIA formează specialişti în calificarea “Tehnician în activităţi economice” – de Nivel 4 în Codul Ocupaţiilor din România. Pentru ca pregatirea de specialitate să fie legată într-o mai mare măsură de realităţile concrete ale viitoarei profesii, elevilor le este pusă la dispoziţie “firma de exerciţiu”, un concept didactic cu un puternic caracter practic şi aplicativ.

După absolvirea liceului şi a examenului de certificare a calificării profesionale de nivel 4 Tehnician în activităţi economice, absolvenţii se pot încadra pe piaţa muncii în domeniul financiar-contabil, resurse umane, marketing, statistică.

După absolvirea liceului şi cu examenul de bacalaureat promovat, absolvenţii se pot înscrie la facultate sau se pot încadra pe piaţa muncii.

FILIERA TEORETICĂ

Domeniul: UMANIST
Specializare: FILOLOGIE

Forme de învăţământ:

Învăţământ de zi şi învăţământ cu frecvenţă redusă

 • clasa a IX-a ZI – 1 clasă – 56 locuri
 • clasa a IX-a FR – 1 clasă – 28 locuri

Prin prin filiera TEORETICĂ, specializarea FILOLOGIE, dorim să formăm o şcoala de elită, autentică, care să devină un etalon în învăţământul liceal teoretic, în care toţi elevii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu. Profesorii vor acţiona pentru construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programele şcolare, care să le permită elevilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi pe elevi în viaţă.

După absolvirea liceului şi cu examenul de bacalaureat promovat, absolvenţii se pot înscrie la facultate sau se pot încadra pe piaţa muncii.

Resurse materiale și umane

 • săli de clasă spaţioase cu mobilier modern
 • cabinet Firma de exerciţiu dotat cu tehnică de calcul de ultimă generaţie
 • calculatoare necesare instruirii informatizate cu acces permanent la reţeaua Internet
 • mijloacelor de învăţământ de înaltă eficienţă: calculatoare, tabla interactivă, laptop-uri, echipamente audio-video
 • bibliotecă cu carţile şi manualele necesare aprofundării studiilor de nivel liceal
 • conectarea prin reţele wireless a tututor spaţiilor din şcoală
 • personal didactic calificat 100%
 • profesori cu grade didactice, studii și specializări multidisciplinare
 • contracte de practică încheiate cu agenți economici

Ce oferim

Clasele vor fi dimensionate nu un număr redus de elevi, ele vor avea maximum 24 de elevi, număr considerat optim pentru eficienţa pregătirii, dar şi pentru ideea de colectivitate.

Pregătirea elevilor, siguranţa lor şi crearea unui mediu de studiu sănătos şi plăcut sunt garantate atunci când se lucrează cu un număr redus de elevi, atât profesorul cât şi elevii având eficienţă maximă, astfel obţinând rezultate foarte bune.

Pentru clasele de la specializarea ECONOMIC – orele de curs prevăzute în curriculum-ul profilului cuprind:  ore de cultură generală, module de specialitate cu instruire aplicativă a elevilor în cadrul “FIRMEI DE EXERCIŢIU” şi stagii de pregătire practică în şcoală şi la agenţi economici.

Pentru clasele de la specializarea FILOLOGIE – orele de curs prevăzute în curriculum-ul profilului cuprind:  ore de cultură generală în trunchiul comun, în curriculum diferenţiat şi ore în curriculum-ul la dispoziţia şcolii CDŞ .

În intervalul 15.00 – 18.00, au loc activităţi:

Pregătire suplimentară pentru examene naţionale, pentru participarea la concursuri şcolare;

 • Programe remediale;
 • Studiu individual – acces la clasa mobilă;
 • Pregătirea pentru participarea de diverse activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
 • Cluburi, activităţi artistice

Elevii pot accesa biblioteca conectată permanent la reţeaua Internet, oricând doresc în afara orelor de şcoală, pentru documentare şi rezolvare de teme, proiecte sau referate.

Părinţii vor avea la dispoziţie un sistem de informare şi comunicare riguros, prin tehnologii moderne de comunicaţii (SMS, e-mail, reţele de socializare, lectorate, şedinţe). Dealtfel, şcoala va sta permanent la dispoziţia părinţilor într-un parteneriat consistent, nu doar declarativ.

Disciplinele de examen pentru bacalaureat, informatica, precum şi limbile străine vor fi în centrul preocupărilor noastre, fiind abordate transdisciplinar printr-un program special, prin programe remediale individuale, prin ore de pregătire suplimentară,  formând elevilor abiltăţi indispensabile în societatea contemporană.

Ce diplome obţin elevii la absolvirea liceului

Absolvenţii de la învăţământul liceal, din învăţământul particular acreditat, au aceleaşi drepturi şi primesc aceleaşi acte de studii ca şi absolvenţii de la învăţământul de stat, astfel:

 • elevii care promovează clasa a X-a primesc CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI, care le certifică învăţământul obligatoriu de 10 clase
 • elevii care promovează clasa a XII-a primesc DIPLOMA DE ABSOLVIRE A LICEULUI, care le conferă dreptul de încadrare în funcţii pentru care se cer studii medii
 • absolvenţii care susţin şi promovează examenul pentru certificarea competenţelor profesionale primesc CERTIFICAT DE COMPETENŢE PROFESIONALE în calificarea TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE – NIVEL 4, care le dă dreptul de încadrare cu studii medii, în domeniul economic
 • absolvenţii care susţin şi promovează examenul de bacalaureat primesc DIPLOMA DE BACALAUREAT care le oferă dreptul de continuare a studiilor în învăţământul superior, în oricare universitate de stat sau particulară din ţară
Menu